Foto: via Gert Huting
Foto: via Gert Huting (Foto: Gert Huting)

Doornenburg voor anker

  Tentoonstelling

Doornenburg voor anker - een samenleving tussen twee stromen. Onder dit motto gaat de Schippersvereniging Sterreschans samen met de Historische Kring Doornenburg in het laatste weekend van deze maand een grote tentoonstelling organiseren in het plaatselijke Ontmoetingscentrum.

Doornenburg - De onmiddellijke nabijheid van 2 grote rivieren -Waal en Rijn- is door de eeuwen heen van grote betekenis geweest voor de Doornenburgers en hun bestaan.

Tal van schippersfamilies, schokkervissers, riviervissers, parlevinkers, arbeiders op de werf en steenfabriek, eigenaren/medewerkers van voetveren en pont, uitbaters van cafés annex veerhuizen, boeren met hun vee in de uiterwaarden, zand en grint exploitanten: allen waren direct of indirect afhankelijk van het water.

Het ‘water’, waar nog tot aan de 2e helft van de vorige eeuw een zootje vis gevangen werd voor de dagelijkse maaltijd. Waar mensen die dicht bij de rivier woonden, een roeiboot -een zogenaamde ‘vlieger’ waarmee ook vaak werd gevist- aan de wal hadden liggen. Of waarmee men dagelijks naar de overkant roeide, om te gaan werken op de steenfabrieken, de werf of in de fruitteelt.

Het ‘water’ als telkens terugkerend onderwerp van gesprek. ‘Het water wast’ en ‘het is weer val’ klonken bijna als een dagelijkse groet. Iedereen luisterde immers ook op de radio naar de waterstanden! Bijzonder in de winterdag: dan werd met angst en beven het hoge water en kruiend ijs in de gaten gehouden.

Maar bovenal was het ‘water’ het domein van de schipper en zijn schuit en daarmee was het voor velen de bron van hun bestaan.

Al zijn tegenwoordig steeds minder mensen direct afhankelijk van het water en zijn veel aan het water gerelateerde beroepen en activiteiten verdwenen, nog altijd speelt de rivier een belangrijke rol in het dagelijks bestaan van velen. Het aantal Doornenburgse schippers dat nog beroepsmatig actief is en er zijn bestaan aan dankt, is weliswaar behoorlijk gereduceerd, maar daarentegen is het recreatieve aspect van de rivier alom aanwezig. Wandelaars en fietsers, natuurstruiners, zonaanbidders en pleziervaarders zijn op vele momenten van het jaar in de ban van de rivier. De pont en het voetveer naar Millingen vanaf ‘De Bol’ (de vroegere loswal met peilschaal voor het opnemen van de waterstand) bieden de recreant de mogelijkheid om het ook eens van de andere kant te bekijken.

Schippersvereniging Sterreschans -die dit jaar haar 10-jarig bestaan viert- wil samen met de Historische Kring Doornenburg deze omvangrijke geschiedenis een gezicht geven. Beide verenigingen hebben gezamenlijk een tentoonstelling voorbereid om het leven op en aan het water in beeld te brengen.

De Schippersvereniging gaat daartoe een scala aan vooral historische, maar ook hedendaagse scheepsmodellen tentoonstellen, die voor een deel uit een privécollectie komen en deels zijn geleend bij het ´Binnenvaartmuseum´ van vereniging ´De Binnenvaart´ uit Dordrecht. Ook worden er specifieke gebruiksvoorwerpen getoond, zoals huishoudelijke apparatuur, werktuigen en gereedschap.

De inbreng van de Historische Kring bestaat vooral uit archiefmateriaal: foto’s, films, platen, schilderijen en wat dies meer zij. Daarnaast zullen er ook persoonlijke documenten en materialen te zien zijn, die recentelijk zijn vergaard en voor deze gelegenheid in bruikleen zijn gegeven. (er is naar aanleiding van dit initiatief zelfs een uitgebreide privéverzameling over het leven van een Schokkervisser formeel overgedragen aan de Historische Kring)

Uiteraard wordt dit alles in het werk gesteld met de bedoeling de bezoeker te laten ervaren hoe groot de impact van de rivieren de voorbije eeuwen heen is geweest voor Doornenburg, beginpunt van de Rijndelta.

Een klein dorp, dat door menselijk ingrijpen de plaats werd die nu -ruim 300 jaar geleden- precies daar ligt, waar de cartograaf/historicus zijn pen op het papier plaatst als hij de ‘Delta’ van de Rijn kalligrafeert en daarmee Doornenburg op de kaart zet. Een klein dorp met een groots verleden, dat diep verankerd is in de omliggende waterstromen.

De expositie in het Doornenburgse Ontmoetingscentrum is op zaterdag 26 en zondag 27 mei en is op beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

De entree bedraagt € 3,50; kinderen jonger dan 13 jaar, onder begeleiding van een volwassene, hebben gratis toegang.

Meer berichten