Zonnevelden
Zonnevelden (Foto: Tonny Berns)

Zonnevelden en windparken niet in natuurgebieden

  Politiek

Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN) wordt regelmatig gevraagd haar zienswijze te geven over zonnevelden en windparken.

Lingewaard - Wij hebben gekeken naar de impact op natuur en landschap. In Lingewaard zijn diverse initiatieven gestart voor de aanleg van windmolens. Deze worden nu elk afzonderlijk in procedure gebracht. Dat is o.i. onwenselijk. Voor een goede landschappelijke inpassing en voor de leefomgeving (draagvlak) is het belangrijk om de locaties in gezamenlijkheid te beschouwen. SLN is niet tegen zonnevelden of windparken. Ze bieden een schone en duurzame manier om elektriciteit op te wekken. Maar het heeft wel impact op ons landschap en daar hebben we in Nederland moeite mee.

SLN heeft de gemeente gevraagd om, voorafgaande aan het in behandeling nemen van aanvragen voor zonnevelden en windparken, gemeentelijk beleid vast te stellen voor grootschalige zonnevelden en windparken. SLN vraagt om geen aanleg toe te staan in natuurgebieden en bij de zoektocht naar locaties te kijken waar een toegevoegde waarde geleverd kan worden voor o.a. biodiversiteit en voedselproductie. Met een goede landschappelijke inpassing, de juiste mix aan plantensoorten kan een goede leefomgeving worden gecreëerd voor planten, bijen en andere insecten. Door de randzone in te richten met natuurlijke elementen kunnen vogels en insecten profiteren en kijkt de omgeving niet tegen een hekwerk en panelen aan.

De brief aan de gemeente staat op onze website: www.lingewaardnatuurlijk.nl.

Reactie van de gemeente Lingewaard: ''De gemeente Lingewaard is bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van een beleidskader windenergie en een beleidskader zonne-energie. Dit beleid maken we als gemeente niet alleen, maar samen met betrokken partners en inwoners. Eén daarvan is ook Stichting Lingewaard Natuurlijk met wie we hierover graag in gesprek gaan. Maar daarnaast nog veel meer andere organisaties en partners. Hiermee willen we alle verschillende belangen goed afwegen en meenemen. Zodra de beleidskaders gereed zijn, leggen we deze ook nog ter inzage zodat iedereen de gelegenheid krijgt een reactie te geven op de plannen. De verwachting is dat we de beleidskaders windenergie en zonne-energie in de loop van dit jaar voorleggen ter besluitvorming aan de raad.''

Meer berichten